Toezicht op de NWS (RvC)

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, die werken met ‘publiek’ geld en die ten dienste staan van de lokale en regionale volkshuisvesting. Goed toezicht op het functioneren van corporaties en een adequate en open verantwoording naar de samenleving zijn daarom van groot belang. Hieronder wordt beschreven hoe de NWS invulling geeft aan deze ambitie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stek/NWS speelt een belangrijke rol in het toezicht op de NWS. De RvC bestaat uit vijf leden en heeft als taak om toezicht te houden op de statutair directeur en op de algemene gang van zaken binnen Stek/NWS. 

Alle informatie over onze Raad van Commissarissen vindt u via deze link op de website van Stek.

De Aedescode en governancecode

Direct nadat de Commissie Tabaksblatt in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw haar advies over toezicht – ook wel ‘Governance’ genoemd – had uitgebracht, is dit advies vertaald naar de corporatiesector. Overkoepelende organisatie voor woningcorporaties, Aedes, en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties hebben opdracht gegeven om de Governancecode Woningcorporaties op te stellen, die per 1 januari 1997 van kracht is geworden. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Ook de NWS werkt aan de hand van deze code, die hier is te vinden. Daarnaast heeft Aedes een eigen Aedescode, die hieronder kan worden gevonden. Deze code is eveneens richtsnoer voor het handelen van de NWS.

Klik hier voor de governancecode.

Klik hier voor de Aedescode.

De klokkenluidersregeling

De NWS beschikt tevens over een ‘klokkenluidersregeling’. Deze biedt medewerkers van de NWS de mogelijkheid om een misstand te melden, zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen.

Bekijk hier de klokkenluidersregeling van de NWS. 

De statuten van de NWS

De nieuwe statuten van de NWS zijn op 8 augustus 2018 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd.

Download hier de statuten van de NWS

De integriteits- en gedragscode

De NWS beschikt tenslotte over een eigen ‘integriteits- en gedragscode’. Deze code is bedoeld voor iedereen die voor de NWS werkt. Het doel van deze code is duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen over wat wel en niet geoorloofd is en geeft richting aan het handelen. Daarnaast draagt de code bij aan een transparante organisatie, die integer in de markt wil staan.

U kunt hier de integriteits- en gedragscode van de NWS bekijken. 

Bestuursreglement, reglement RvC en treasurystatuut

Deze documenten zijn van belang voor het goed reilen en zeilen van de NWS-organisatie.

Hier vindt u het reglement van de Raad van Commissarissen.

Hier vindt u het bestuursreglement.

Het Treasurystatuut kunt u hier downloaden. 

Toezicht door de Rijksoverheid

Het Rijk houdt toezicht op de woningcorporaties. Dat gebeurt door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Op de website van de AW is hier meer informatie over te vinden. 

Visitatie

Elke woningcorporatie in Nederland wordt eens in de vier jaar gevisiteerd. Dat betekent dat het beleid en de werkwijze door een extern bureau worden getoetst. De laatste visitatie van de NWS werd uitgevoerd in 2018. De bevindingen van het bureau vindt u in dit visitatierapport.

 

Laatst gewijzigd: 30-04-2020