‘Snel, flexibel en verplaatsbaar bouwen’

Naast de traditionele bouwprojecten die op stapel staan, heeft Noordwijk dringend behoefte aan flexibele en verplaatsbare woningen in de sociale huursector. De Noordwijkse Woningstichting (NWS), Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en Tiny House Noordwijk willen gezamenlijk optrekken om deze plannen voor tijdelijke huisvesting te verwezenlijken.

Om sneller in te spelen op de grote vraag naar betaalbare huurwoningen wil directeur Willem van Duijn van de NWS grond benutten die de komende tien jaar nog geen definitieve bestemming heeft. “Na die periode kun je zo’n complex oppakken en op een andere plaats in de gemeente weer gebruiken”, zegt hij. De kwaliteit van verplaatsbare woningen is tegenwoordig zo goed dat de units zeker vijftig tot tachtig jaar meegaan. Bovendien kan er heel duurzaam worden gebouwd: de woningen krijgen geen gasaansluiting en zijn vrijwel energieneutraal.

Motieven

De doelgroep voor deze vorm van huisvesting is divers. Van Duijn: “Het kan gaan om starters op de woningmarkt, maar ook om mensen die een scheiding achter de rug hebben, alleenstaanden, studenten, arbeidsmigranten of asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.” Daarnaast noemt de NWS-directeur ook nadrukkelijk de groep woningzoekenden die bewust kleiner en duurzamer wil wonen. In dat licht ziet hij ook de samenwerking met Tiny House Noordwijk, een initiatiefgroep die zich vooral uit ideële motieven richt op de bouw van kleine, verplaatsbare en vaak zelfvoorzienende huizen.

De woningen die de NWS voor ogen heeft worden in de fabriek in serie gebouwd en voldoen in dat opzicht niet aan de definities voor een Tiny House. “Maar bij het zoeken naar een geschikte plek voor deze nieuwe woonvorm kunnen wij elkaar helpen en versterken”, denkt Van Duijn. “En als het gaat om duurzaamheid en het sociale aspect, kunnen we veel van de Tiny House-beweging leren.”

In de optiek van de NWS kan bij het beschikbaar komen van grond voor verplaatsbaar bouwen, ook ruimte zijn voor kleinschalig gebruik door Tiny House Noordwijk. Initiatiefnemers Wendy van Leeuwen en Arjan den Heijer zijn er blij mee. “Bij de zoektocht naar een geschikte locatie loopt de NWS tegen dezelfde problemen op als wij”, zegt Den Heijer.

Aanvulling

Voor de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is het vooral van belang dat er meer aanbod komt van betaalbare sociale huurwoningen. “Voor ons moeten deze initiatieven niet in de plaats komen van de traditionele bouwprojecten die de NWS aan het ontwikkelen is’’, benadruk voorzitter Bernard Koëter. ,,Zeker voor een wat oudere doelgroep van woningzoekenden zijn die heel belangrijk. Het bouwen van verplaatsbare woningen zien we echt als een aanvulling op het bestaande bezit.”

NWS-directeur Van Duijn laat weten dat dit ook de bedoeling is. “Aan het Rederijkersplein willen we dit jaar nog beginnen met de bouw van 40 zorggeschikte appartementen. Direct daarop aansluitend gaan we verder met de Locatie Northgo, waar ook traditioneel wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen. Dat geldt ook voor ons aandeel in de grotere gemeentelijke bouwlocaties voor de komende jaren, Offem Zuid en Bronsgeest, en wat kleinere bouwlocaties in de dorpskern die we op het oog hebben.”

Procedures

De procedures voor tijdelijke huisvesting zijn minder tijdrovend dan voor traditionele bouwprojecten, maar de initiatiefnemers zijn wel in grote mate afhankelijk van de medewerking van de gemeente Noordwijk. In de Prestatieafspraken die de NWS, de SHN en de gemeente gezamenlijk hebben opgesteld, staat de intentie nadrukkelijk opgenomen. “Gemeente en NWS ontwikkelen samen een bouwplan voor (al of niet tijdelijke) woningen met variatie in woonoppervlakte, bestemd voor kleine huishoudens en met een huurprijs in de range van 375 tot 500 euro.” NWS-directeur Van Duijn gaat er vanuit dat die intentie wordt waargemaakt. “Daarvoor is het belangrijk dat er – door bestuurders, politici en niet in de laatste plaats door de ambtenaren – niet in problemen maar in oplossingen wordt gedacht.”

Behalve met de gemeente is de woningstichting ook in gesprek met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), een grondbedrijf dat zich in opdracht van de regiogemeenten inzet voor een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. “Daar ziet men duidelijk mogelijkheden voor onze plannen”, ervaart Van Duijn. Door bijvoorbeeld het ruilen en opnieuw ontwikkelen van (bollen)grond, ontstaan volgens de NWS en de GOM kansen voor zowel woningzoekenden als de bollenteelt.

Het eerste concrete bouwplan is in opdracht van de NWS al in concept uitgewerkt. In overleg met de GOM en de gemeente wordt bekeken waar het kan worden uitgevoerd. Een deel van de benodigde grond kan worden gebruikt door Tiny House Noordwijk.

Nezzt Hoofdfoto

Een impressie van een tijdelijk en mobiel complex, zoals dat wordt gebouwd door het bedrijf Nezzt.

Gepubliceerd: