Plannen voor nieuwbouw versnellen

Versnellen van de nieuwbouwplannen. Het staat al twee jaar in de Prestatieafspraken die de Noordwijkse Woningstichting maakt met de gemeente en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, maar er kan ook echt werk van worden gemaakt. “Vooral in de gemeentelijke procedures en besluitvorming valt veel tijd te winnen”, zegt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS.

In gesprekken met politieke partijen wil de woningcorporatie benadrukken dat er continuïteit moet blijven in de nieuwbouwstroom. Van Duijn: “Na de oplevering van gebouw De Rederijker willen we aansluitend verder met onze plannen voor Locatie Northgo en het Julianahof aan de Albertus van Velsenstraat.” Het gaat hier om respectievelijk 64 en 13 sociale woningen waaraan dringend behoefte is.

Beide plannen vallen onder de Crisis- en Herstelwet. “Dat geeft kansen voor versnelling, die helaas door interne gemeentelijke procedures niet worden benut”, benadrukt Van Duijn. De wet maakt het onder meer mogelijk om de bestemmingsplanprocedure te combineren met de aanvraag van de omgevingsvergunning. “Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid”, meent Van Duijn.

Ook de behandeling in de gemeenteraad kan korter, als na een oordeelsvormende vergadering meteen een besluit wordt genomen. Uit een berekening die de NWS met de gemeente Noordwijk maakte, blijkt dat de periode die is gemoeid met procedures en besluitvorming met minimaal 24 weken kan worden ingekort.

Bronsgeest

Bezorgd is de woningstichting ook over het voornemen van het huidige college om de bebouwing van de locatie Bronsgeest te heroverwegen. Een belangrijk deel van de bouwstroom van de NWS – 240 woningen, plus zo’n 68 tot 100 tijdelijke, verplaatsbare woningen – is voor dit gebied gepland. “Het bebouwen van Bronsgeest is voor ons geen doel op zich”, zegt directeur-bestuurder Van Duijn. “Maar dan moet het college van B en W wel met goede alternatieven komen.” Het huidige gemeentebestuur heeft zichzelf hiervoor honderd dagen de tijd gegeven.

De keuze voor een andere locatie dan Bronsgeest gaat de NWS hoe dan ook geld kosten. Voor de tijdelijke woningen in dit gebied is inmiddels een toezegging binnen van een korting op de verhuurdersheffing van 20.000 euro per woning. Bij honderd woningen gaat het om een bedrag van twee miljoen euro. Dat bedrag loopt de NWS mis als op een andere plek moet worden gebouwd omdat de korting plaatsgebonden is.

Spread hoofdfoto 9622

Het complex De Rederijker – 40 zorggeschikte appartementen – is begin dit jaar geopend. De NWS wil snel verder met het bebouwen van de locatie Northgo.

 

Gepubliceerd: