Nieuws

Coronavirus: update 16 maart 2020

Tijdens deze coronacrisis blijven we onze huurders zo goed mogelijk van dienst. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen. We hebben daarvoor een aantal aanvullende acties gedaan:

Bouwplan Northgo ongeschonden door inspraak

Goed nieuws voor ons bouwplan op de Locatie Northgo. Na de inspraaktermijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Dat betekent vrijwel zeker dat we voor de zomer kunnen beginnen met de bouw van deze 61 sociale huurwoningen, waar Noordwijk zo'n behoefte aan heeft.

Stek en NWS na fusie verder als Stek

Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Meer mensen hebben recht op huurtoeslag

Goed nieuws voor mensen die door een kleine stijging van het inkomen direct hun huurtoeslag kwijtraken. Vanaf 1 januari van dit jaar is de Wet op de huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Als het salaris omhoog gaat, wordt de huurtoeslag geleidelijk lager. Voorheen was het zo dat iemand die een euro meer verdiende dan het maximum, meteen met lege handen stond.

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

Voor urgente storingen kunt u ons altijd telefonisch bereiken, maar de vaste openingstijden zijn in deze periode van het jaar aangepast. Van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 december 2019 is ons kantoor aan de Van Panhuysstraat 16 in Noordwijk gesloten. Dat geldt ook voor woensdag 1 januari 2020.

'Fusie heeft duidelijke voordelen voor huurders'

De voorbereidingen voor de fusie van Stek en NWS (Noordwijkse Woningstichting) zijn in volle gang. De fusie van de corporaties waarbij ook Vooruitgang uit Sassenheim betrokken is, kan rekenen op brede steun. Zowel de gemeentebesturen van de vier gemeenten, de huurdersorganisaties als het personeel van de corporaties ondersteunen de plannen om één krachtige corporatie te vormen. Een gesprek met twee bestuurders die bouwen aan het nieuwe Stek: Hans Al (HA) van Stek en Willem van Duijn(WvD) van NWS.

Stikstof en vleermuizen vertragen ook renovatie

Behalve nieuwbouw- hebben ook renovatieprojecten van de Noordwijkse Woningstichting hinder van de stikstofproblematiek. Maar voor het afgeven van de benodigde vergunningen voor de grote opknapbeurt van 32 woningen van het complex ‘Kruidhof’ is er nog een ander obstakel: de natuurwetgeving. Ook onderzoeken om vast te stellen dat er geen vleermuizen of gierzwaluwen onder de daken nestelen, leveren extra vertraging op. Dat kregen de bewoners begin oktober te horen tijdens een informatieavond in het kantoor van de NWS.

‘Vaart maken met aanleg Northgo-wijkje’

De problemen met de uitstoot van stikstof hebben grote gevolgen voor bouwprojecten in ons land. Ook de Noordwijkse Woningstichting heeft daarmee te maken. Toch denken de woningcorporatie en aannemer Van Rhijn binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen met de aanleg van het wijkje op het voormalige marktterrein, de locatie Northgo. “Bouwen zonder uitstoot van stikstof is mogelijk”, zegt Léon Guijt, adviseur vastgoed van de NWS.

Aanvragen voor advies, zienswijze en instemming fusie

De fusiegesprekken tussen de Noordwijkse Woningstichting en woonstichting Stek/Vooruitgang zijn inmiddels zover gevorderd dat de aanvragen voor advies, instemming en een zienswijze naar respectievelijk de ondernemingsraden, de huurdersbelangenverenigingen en de gemeenten zijn gestuurd. De Woningwet geeft huurders van andere gebouwen dan woningen (zorgvastgoed, bedrijfsvastgoed, garages, parkeerplaatsen, en meer) ook het recht om hun mening over een fusie te geven.

Goedkeuring voor NWS-jaarverslag 2018

Voor de NWS was 2018 in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar. Er kon weer worden gebouwd (het complex Rederijkersplein) en andere projecten werden in de procedurele steigers gezet. Achter de schermen gebeurde er ook onnoemelijk veel: van de invoering van een nieuw automatiseringssysteem tot een visitatie en het vele extra werk dat de invoering van de AVG met zich meebracht.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter