Klachtencommissie

Bent u uitgepraat met de NWS en blijft uw klacht bestaan? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Wonen.

U kunt zich per brief of via e-mail richten tot de Klachtencommissie, maar ook een klachtenformulier gebruiken. Het is belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft. Wilt u een formulier ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen via telefoonnummer 071 – 365 11 00 of afhalen bij de balie van ons kantoor.

U kunt het klachtenformulier ook hier downloaden.

Het postadres van de Klachtencommissie is: Postbus 119, 2210 AC Noordwijkerhout.

Het e-mailadres is: klachtencommissiewonen@gmail.com

Het meest recente jaarverslag van de Klachtencommissie vindt u hier.

Werkwijze Klachtencommissie Wonen

Zodra de Klachtencommissie Wonen uw klachtenformulier heeft ontvangen, krijgt u eerst een bevestiging van ontvangst. Het kan gebeuren dat de klacht niet bestemd is voor de Klachtencommissie Wonen, maar voor een andere instantie. In dat geval wordt u doorverwezen naar de juiste instantie. De Klachtencommissie mag uw klacht niet behandelen als u de klacht nog niet kenbaar heeft gemaakt aan de verhuurder. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de verhuurder. Bent u niet tevreden over wat de verhuurder vervolgens met uw klacht doet, dan kunt u alsnog bij de Klachtencommissie een klacht indienen.

De Klachtencommissie Wonen stelt de betreffende woningcorporatie op de hoogte van uw klacht en geeft haar de gelegenheid inhoudelijk op de klacht te reageren.

De Klachtencommissie Wonen kan beslissen om u, de medewerker(s), directeur of het bestuur in een hoorzitting nader te horen en u wordt dan uitgenodigd. U kunt zich laten bijstaan of vertegenwoordigen en/of iemand meenemen. De leden van de Klachtencommissie Wonen hebben een geheimhoudingsplicht.

Als de Klachtencommissie Wonen de klacht gegrond vindt kan ze advies uitbrengen aan de betreffende woningcorporatie. De commissie streeft ernaar om dit binnen acht weken na ontvangst van de klacht te doen, of binnen vier weken na een hoorzitting. U krijgt daarvan een afschrift. Als de beslissing van de woningcorporatie afwijkt van het advies van de commissie, dan moet de woningcorporatie dit goed motiveren. Als de commissie de klacht niet gegrond vindt, zal zij dit gemotiveerd aan u laten weten.

Het jaarverslag van de Klachtencommissie Wonen over 2017 kunt u hier downloaden.
Hier is het persbericht over het jaarverslag van de Klachtencommissie over 2017 te vinden.
Download hier het reglement van de Klachtencommissie Wonen.

Laatst gewijzigd: 14-06-2019