Procedure na opzeggen

Voorinspectie

Vlak na opzegging van de huur vindt een voorinspectie plaats. De wijkopzichter beoordeelt of u zaken moet repareren of in verhuurbare staat moet terugbrengen. De wijkopzichter maakt een rapport van de voorinspectie. U krijgt hier een kopie van. Hier staan nog geen zaken in die pas bij de eindinspectie van de woning geconstateerd kunnen worden.

In het voorinspectierapport staat ook een indicatie van de kosten voor eventuele reparaties die nog moeten worden uitgevoerd. Zie hiervoor onze lijst Prijslijst reparaties 2017-2018 voor huurders bij mutaties en schade. In deze lijst staan de kosten vermeld van een aantal veel voorkomende werkzaamheden in de woning. Als er zaken zijn die voor uw rekening moeten worden hersteld of vervangen, dan berekent de NWS de kosten van reparatie of vervanging aan u door. 

Te allen  tijde zal de opzichter een gedeelte van de aangebrachte vloerbedekking vrij maken ter controle op asbest. Dit in het belang van uw eigen veiligheid. 

Eindinspectie

De eindinspectie valt op de laatste dag dat u huurder bent. De wijkopzichter controleert of de woning leeg is en de werkzaamheden zoals genoemd in het voorinspectierapport zijn uitgevoerd. Let u er ook op dat de woning schoon wordt opgeleverd! Als de woning nog gebreken vertoont, wordt u in de gelegenheid gesteld om deze te herstellen. Houdt u er rekening mee dat u dan wel de huur doorbetaalt. Wanneer u de gebreken niet wilt herstellen, brengt de NWS de kosten bij u in rekening. Dit gebeurt ook als de herstelde gebreken niet aan onze kwaliteitseisen voldoen.

Als de woning tijdens de eindinspectie akkoord is bevonden, levert u alle sleutels samen met de milieupas in bij de wijkopzichter.

Overname en vergoeding van zelf aangebrachte voorziening(en) door de huurder

Roerende zaken mogen alleen in de woning achterblijven als deze door de nieuwe huurder worden overgenomen. Dit dient op het Formulier Overnameverklaring te worden vastgelegd. U krijgt hiervoor geen vergoeding van de NWS.

Bij onroerende zaken kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. Als de NWS geen toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van de voorziening(en) dan kan de verhuurder de huurder verzoeken de zelf aangebrachte voorziening(en) ongedaan te maken. Dit zal altijd gebeuren als de zelf aangebrachte voorziening(en) niet voldoen aan de kwaliteitseisen die de NWS stelt. Lees hier meer over in ‘Zelf voorzieningen aanbrengen’. Ook als naar het oordeel van de verhuurder de zelf aangebrachte voorziening(en) de verhuurbaarheid schaadt zal de verhuurder de huurder verzoeken de zelf aangebrachte voorzieningen te verwijderen. Van dit recht zal de NWS geen gebruik maken als een nieuwe huurder te kennen geeft de zelf aangebrachte voorzieningen te willen overnemen, tenzij uiteraard de veiligheid in het geding is. Dit wordt op het overnameformulier vastgelegd.
  2. Heeft de NWS wel toestemming gegeven voor het aanbrengen van de zelf aangebrachte voorzieningen, dan kan de huurder besluiten de voorzieningen bij verhuizing in de woning achter te laten. Ook is het de vertrekkende huurder vrij om onroerende voorzieningen, zoals harde vloerafwerking, rolluiken en zonwering, ter overname aan te bieden aan de nieuwe huurder.                                                                                                                           

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

U krijgt van de NWS geen vergoeding. Voor een aantal voorzieningen aan de woning waarvoor de NWS toestemming heeft gegeven, zoals een serre, gemetselde garage, carport, cv-installatie, keuken en een slaapkamer op zolder met vaste trap, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding achteraf. Dit is mogelijk als de kosten van de zelf aangebrachte voorzieningen doorberekend kunnen worden in de nieuwe huur van de nieuwe huurder.

De vergoeding aan de vertrekkende huurder is dan maximaal gelijk aan de contante waarde van de huurverhoging over de restant levensduur van de zelf aangebrachte voorzieningen. Bij de berekening van de restant levensduur wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving van de voorziening over 10 jaar.

U hebt overigens altijd het recht een zelf aangebrachte voorzieningen ongedaan te maken en mee te nemen naar uw nieuwe woning. U dient dan de woning terug te brengen in de zogeheten oude staat. Als voorbeeld: u hebt een inbouwkeuken geplaatst en neemt deze keuken mee naar uw nieuwe adres. U dient dan een standaard keukenblok terug te plaatsen. Dit kan altijd in overleg met de afdeling Technische Zaken of bij de woonspecialist van de NWS.

Hoe laat u uw woning achter?

Bij de oplevering van de woning moet u op diverse zaken letten. Bij Hoe laat u uw woning achter? leest u wat er van u verwachte wordt.

Oplevering parkeerplaats/garage

Ook de parkeerplaats/garage moet bij oplevering leeg en bezemschoon zijn. Als dat niet het geval is, wordt de parkeerplaats/garage op kosten van de huurder gereinigd.

Laatst gewijzigd: 06-08-2018