Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze website is samengesteld door de Noordwijkse Woningstichting (hierna te noemen NWS), statutair gevestigd te Noordwijk.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.nws-online.nl. Iedere gebruiker bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of goede zaken. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen of gedragingen niet toegestaan.

  1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van NWS en/of derden.
  2. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal beschikbaar op deze website.
  3. Ontwijken of verwijderen van beveiliging van (delen van) de website.
  4. Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder vooraf schriftelijke toestemming van de NWS, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engeneeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van de NWS, waarbij de website buiten de kaders van een andere website verschijnen) aan te brengen, indien de NWS daartoe haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten tot info@noordwijksewoningstichting.nl. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de NWS zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van de NWS is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel de NWS, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De NWS wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigenkom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij de NWS en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectueel eigendom wordt onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de NWS in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te betrokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van de NWS.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De NWS is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website van de NWS zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van een hyper(text)link(s) of metatag(s). De NWS is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. De NWS is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van de NWS worden aangeboden. De NWS garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie van materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. De NWS garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken. De NWS tracht bij iedere verwijzing op de website naar een artikel of externe website de bron te vermelden. U vrijwaart de NWS voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige

De NWS behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de NWS en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Laatst gewijzigd: 13-10-2015